Štatút súťaže „Escape room počas festivalu GRAPE 2023“

Tento štatút upravuje podmienky a pravidlá súťaže „Escape room počas festivalu GRAPE 2023“ (ďalej len „súťaž“) a je jediným záväzným dokumentom, ktorým sa riadi táto súťaž (ďalej len „štatút“).

I. Účel súťaže

Súťaž je organizovaná ako propagačná súťaž v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách v platnom znení. Výhra sa posudzuje v zmysle § 9 ods. 2 písm. m) bod 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení ako výhra z reklamnej súťaže, ktorej hodnota je až do zákonom stanovenej výšky 350,-€ oslobodená od dane z príjmov.

II. Organizátor súťaže

Organizátorom súťaže je spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel, a. s., so sídlom Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO 35 815 256, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, Oddiel Sa, vložka č. 2749/B, (ďalej len „SPP“ alebo „Organizátor“).

III. Termín konania súťaže

 1. Súťaž bude prebiehať: v piatok 11.8.2023 od 12:00 do 18:00 h a v sobotu 12.8.2023 od 10:00 do 18:00 h
 2. Výsledky súťaže sa budú priebežne zverejňovať na webovej stránke https://uhlikova100.sk/grape
 3. Výhry budú výhercom zaslané do: 31.12.2023

IV. Podmienky účasti v súťaži

 1. Súťaž sa uskutoční na území Slovenskej republiky.
 2. Do súťaže o výhru uvedenú v článku VI., bod 1 tohto štatútu sa môže zapojiť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov tak, že splní nasledovné podmienky:
 3. Vytvorí si súťažný tím, ktorý pozostáva z minimálne 2 a maximálne 4 členov.
 4. Zaregistruje svoj súťažný tím pod prezývkou, ktorá rešpektuje zásady slušnosti, ľudskej dôstojnosti a dobré mravy, vyplní svoje kontaktné údaje (email, telefónne číslo) a udelí Organizátorovi svoj súhlas s účasťou v súťaži a súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely.
 5. Súťažný tím si vyberie časový slot na vyriešenie úloh v Escape room prostredníctvom aplikácie Calendly, ktorý bude zaslaný na emailovú adresu a SMS správou na telefónne číslo uvedené pri registrácii tímu.
 6. Súťažný tím sa následne dostaví v dostatočnom časovom predstihu k Escape room vyriešiť stanovené úlohy, ktoré sú pre súťažiacich pripravené. Úlohy musí súťažný tím vyriešiť v stanovenom limite 10 minút. V prípade, že sa súťažný tím nedostaví na miesto konania súťaže v stanovený čas, môže Organizátor v tomto čase umožniť vstup náhradnému súťažnému tímu.
 7. Poradie 5 súťažných tímov s najlepšími dosiahnutými časmi bude priebežne zverejňované na webovej stránke https://uhlikova100.sk/grape, ako aj na informačnej tabuli priamo v mieste konania súťaže.
 8. 3 súťažné tímy s najlepšími (najkratšími) dosiahnutými časmi vyhráva výhru uvedenú v čl. VI., bod 1) tohto štatútu.
 9. Za účelom odovzdania výhry je výherca súťaže povinný poskytnúť Organizátorovi požadované kontaktné údaje – meno, priezvisko, korešpondenčná adresa, emailová adresa, telefónne číslo.
 10. O presnom spôsobe doručenia výhry bude výherca informovaný Organizátorom súťaže telefonicky alebo emailom.
 11. Súťaže a riešenia úloh v Escape room sa môže každý člen súťažného tímu zúčastniť maximálne raz.

V. Ochrana osobných údajov a osobnostné práva

 1. Súťažiaci spolu s prihlásením do súťaže udelí podľa Nariadenia (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov („GDPR“) Organizátorovi Súťaže postupom podľa čl. IV bodu 2) súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu: meno a priezvisko, telefónne číslo a e-mailová adresa, za účelom účasti v súťaži (najmä, ale nie výlučne, v spojení s vyhodnotením, žrebovaním, oznámením výsledkov súťaže, a to aj prostredníctvom zverejnenia mena a priezviska výhercov na sociálnych sieťach, internetovej a intranetovej stránke organizátora a jeho časopise SPPoločne, odovzdaním výhier výhercom a/alebo overovaním výhercov), a zároveň s poskytnutím a sprístupnením osobných údajov zmluvným partnerom organizátora, a to na dobu do vysporiadania všetkých práv a povinností vyplývajúcich zo súťaže, najviac na tri mesiace po skončení súťaže.
 2. Súhlas so spracovaním údajov na daný účel je dobrovoľný a je možné ho bezplatne a kedykoľvek odvolať elektronicky prostredníctvom online formulára dostupného na webovom sídle SPP na podstránke Ochrana súkromia a spracúvanie osobných údajov, na adrese zakaznickalinka@spp.sk, písomne na adrese sídla SPP alebo na Zákazníckej linke SPP 0850 111 363. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
 3. Súťažiaci má právo:

vyžadovať od SPP:

 • potvrdenie, či sú alebo nie sú jeho osobné údaje spracúvané („právo na prístup k osobným údajom“);
 • ak sú jeho osobné údaje spracúvané, získať prístup k osobným údajom a ďalšie informácie a obdržať kópiu osobných údajov, ktoré SPP spracúva („právo byť informovaný o spracúvaní“); SPP je oprávnený účtovať súťažiacemu primeraný administratívny poplatok v súvislosti so žiadosťou o kópiu osobných údajov;
 • opravu nesprávnych/neúplných osobných údajov, ktoré SPP spracúva („právo na opravu“);
 • výmaz osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v GDPR; najmä ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich SPP získal alebo spracúval, ak súťažiaci odvolá súhlas a SPP nemá iný právny základ na spracúvanie, ak súťažiaci namieta voči spracúvaniu, alebo ak SPP spracúval osobné údaje nezákonne („právo na vymazanie“);
 • obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v GDPR; napríklad, ak súťažiaci oznámi, že SPP o ňom spracúva nesprávne osobné údaje, môže požiadať, aby sa tieto osobné údaje nespracúvali až do ich opravy („právo na obmedzenie“);
 • získanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol SPP v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte; súťažiaci má právo na prenos týchto osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sú splnené podmienky uvedené v GDPR („právo na prenosnosť“);
 • namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú a sú nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme, vrátane namietania proti profilovaniu; namietať voči spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom („právo namietať“);
 • namietať, aby sa na neho nevzťahovalo rozhodnutie SPP, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, ktoré má právne účinky, ktoré sa ho týkajú alebo ho podobne významne ovplyvňujú, ak GDPR neustanovuje inak („automatizované rozhodovanie vrátane profilovania“);
 • kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov udelený SPP s účinkami od momentu odvolania súhlasu („právo odvolať súhlas“);
 • pri podozrení, že sa jeho osobné údaje neoprávnene spracúvajú, podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, telefónne číslo: + 421 2 3231 3220, www.dataprotection.gov.sk.

Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva v zmysle GDPR môže uplatniť zákonný zástupca. Práva dotknutej osoby, ktorá nežije, môže uplatniť blízka osoba.

Podrobnosti o spracúvaní osobných údajov vrátane poučenia o právach dotknutej osoby zverejňuje Organizátor aj prostredníctvom svojho webového sídla (www.spp.sk) na podstránke Ochrana súkromia a spracúvanie osobných údajov.

VI. Výhra

 1. Výhrou v súťaži je voucher na lístok Grape 2024 v počte kusov zodpovedajúcom počtu členov súťažného tímu výhercu. Voucher bude možné v stanovenom termíne vymeniť za platný lístok na Grape 2024. Výmenu zabezpečí SPP.
 2. Výhra bude výhercom zaslaná poštou na korešpondenčnú adresu, ktorú výherca uvedie Organizátorovi súťaže.

VII. Zverejnenie výhercov

 1. Zverejnenie výsledkov sa uskutoční prostredníctvom webovej stránky https://uhlikova100.sk/grape a sociálnych sietí SPP do 10 pracovných dní od skončenia súťaže. Výhercov bude Organizátor súťaže kontaktovať na základe poskytnutých registračných údajov.
 2. V prípade, že nastane časová rovnosť súťažných tímov na prvých piatich miestach, výhercov vyžrebuje Organizátor súťaže náhodným výberom spomedzi súťažných tímov s rovnosťou časov.

VIII. Osobitné ustanovenie

 1. Ak sa preukáže, že výherca súťaže bol do súťaže zaradený v rozpore s podmienkami súťaže, výhra mu nebude odovzdaná a prepadne v prospech Organizátora.
 2. Organizátor nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži alebo získaním výhry.
 3. Na výhru nemá súťažiaci právny nárok. Výhru nie je možné zameniť za finančnú hotovosť, ani za iné tovary alebo služby.
 4. Organizátor si vyhradzuje právo súťaž predčasne ukončiť. Organizátor nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy vzniknuté pri prenose dát elektronickými prostriedkami.
 5. Zapojením sa do súťaže vyjadrujú všetci účastníci súťaže svoj súhlas riadiť sa týmto štatútom súťaže.
 6. Organizátor vylúči zo súťaže účastníka, ktorý nesúhlasí so svojou účasťou v súťaži a požiada o to Organizátora.
 7. Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť alebo upraviť štatút a zverejniť ho rovnakým spôsobom, akým bola súťaž vyhlásená.


V Bratislave dňa 7.8.2023