Právne podmienky používania webovej stránky www.uhlikova100.sk

Upozornenie

Registráciou na tejto webovej stránke, jej prehliadaním alebo používaním potvrdzujete, že ste si prečítali a rozumiete nižšie uvedeným podmienkam používania webovej stránky www.uhlikova100.sk, prevádzkovanej spoločnosťou Slovenský plynárenský priemysel, a.s. so sídlom Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 815 256, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 2749/B („spoločnosť“ alebo „SPP“) a zároveň sa zaväzujete ich v plnom rozsahu rešpektovať a dodržiavať. SPP si vyhradzuje právo tieto podmienky alebo informácie uvedené na webovej stránke kedykoľvek upraviť alebo zmeniť.

Pokiaľ s uvedenými podmienkami nesúhlasíte, nepoužívajte prosím túto webovú stránku.

Používanie stránok

SPP umožňuje prezeranie a preberanie materiálov z tejto webovej stránky iba na osobné a nekomerčné používanie, pod podmienkou neporušovania autorských a iných práv duševného vlastníctva.

Publikovanie informácií a materiálov na tejto webovej stránke neznamená, že sa týmto poskytujú práva na ich používanie v zmysle predpisov na ochranu autorského alebo iného práva duševného vlastníctva. Bez predchádzajúceho súhlasu SPP nie je povolené z webovej stránky kopírovať, zverejňovať, napodobovať alebo rozširovať texty, logá, grafické prvky, zvuk ani obraz, a to ani ako celok, ani ich časti. Neoprávnené používanie informácií a materiálov z tejto webovej stránky v akejkoľvek forme bude porušením právnych predpisov o autorskom práve a iných právnych predpisov na ochranu práv duševného vlastníctva, s uplatnením si nárokov na dosiahnutie odškodnenia.

Akékoľvek otázky týkajúce sa podmienok použitia informácií a materiálov, publikovaných na tejto webovej stránke je potrebné konzultovať s SPP.

Právna zodpovednosť

Informácie a údaje publikované na tejto webovej stránke sú poskytované za účelom informovať zákazníkov SPP – registrovaných užívateľov webovej stránky o obsahu zakúpených produktov SPP a zároveň širokú verejnosť o ponuke produktov SPP, ako aj ďalších aktivitách a službách. Tieto informácie a údaje majú len informatívny charakter a SPP nezodpovedá za vznik škody alebo inej ujmy, ktorá by vznikla akejkoľvek tretej osobe nezáväzným použitím týchto informácií.

Príspevky používateľov

Žiadne materiály, údaje, informácie ani ďalšie formy komunikácie používateľov, ktoré budú uverejnené na tejto webovej stránke, sa nebudú považovať za dôverné ani podliehať ochrane obchodného tajomstva. SPP nepreberá ohľadom týchto materiálov, informácií a komunikácie zodpovednosť za ich použitie.

Zakazuje sa uverejňovať alebo prenášať na webovú stránku akékoľvek protiprávne, výhražné, hanlivé, obscénne materiály alebo iné materiály urážajúce ľudskú dôstojnosť alebo s akýmkoľvek diskriminačným charakterom.

Prepojenie s webovými stránkami

SPP umožňuje vytvárať prepojenia na túto webovú stránku aj z iných webových stránok, ale iba v súlade s nasledujúcimi pravidlami a v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Záujemcovia o prepojenie s touto webovou stránkou sú povinní dodržiavať nasledovné pravidlá:

Pravidlá prepájania s webovou stránkou www.uhlikova100.sk

Akákoľvek webová stránka, ktorá je prepojená s webovou stránkou SPP:

  • nesmie uvádzať ani naznačovať, že SPP schvaľuje činnosti vykonávané príslušným subjektom alebo jeho produkty,
  • nesmie zverejňovať alebo rozširovať nepravdivé informácie o produktoch, aktivitách a službách SPP,
  • nesmie používať logo spoločnosti skupiny SPP alebo produktov SPP bez predchádzajúceho súhlasu,
  • nesmie ponúkať obsah urážajúci ľudskú dôstojnosť alebo hanobiaci ľudí na základe rasy, pohlavia, náboženstva, sexuálnej orientácie alebo veku

Obchodné informácie

Záväzky a povinnosti SPP v súvislosti s poskytovanými produktmi, službami a činnosťami sa riadia výlučne zmluvnými vzťahmi, na základe ktorých sa poskytujú a tiež všeobecnými obchodnými podmienkami a cenami publikovanými na tejto webovej stránke.

Informácie o autorských právach

Copyright © 2022 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Všetky práva vyhradené.