Všeobecné obchodné podmienky

Poskytovateľom produktu Uhlíková 100 na webovom sídle www.uhlikova100.sk je:

Obchodné meno a sídlo/miesto podnikania predávajúceho: spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel, a.s., so sídlom Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, Slovenská republika,

IČO: 35 815 256

DIČ: 2020259802

IČ DPH: SK2020259802

Bankové spojenie: IBAN SK55 1100 0000 0026 4700 0019
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 2749/B,

E-mail: zakaznickalinka@spp.sk

Tel. číslo: 0850 111 363

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, P.O. Box č. 5, 827 99 Bratislava,

Článok I – Pojmy

PoskytovateľSpoločnosť Slovenský plynárenský priemysel, a.s., ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy o poskytovaní služby koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti vo svojom mene, na svoj účet a ktorá prostredníctvom webového sídla www.uhlikova100.sk poskytuje za odplatu produkt Uhlíková 100
SpotrebiteľFyzická osoba, ktorá objednáva produkt Uhlíková 100 za odplatu prostredníctvom webového sídla www.uhlikova100.sk a ktorej tento produkt neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania
ZmluvaZmluva o poskytovaní produktu Uhlíková 100
Webové sídlowww.uhlikova100.sk
ProduktProdukt pod názvom Uhlíková 100, bližšie špecifikovaný prostredníctvom webového sídla www.uhlikova100.sk a v týchto všeobecných obchodných podmienkach
ObjednávkaÚkon Spotrebiteľa na webovom sídle www.uhlikova100.sk, ktorý vyjadruje vôľu Spotrebiteľa objednať produkt Uhlíková 100 za odplatu prostredníctvom webového sídla www.uhlikova100.sk (uzavrieť zmluvu na diaľku)
SOISlovenská obchodná inšpekcia Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát, Odbor medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Bajkalská 21/A, p. p. 29, 827 99 Bratislava, https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi
Cenacelková cena uvedená v Objednávke za produkt Uhlíková 100, ktorý si Spotrebiteľ objednal, vrátane DPH či iných daní, alebo poplatkov
VOPVšeobecné obchodné podmienky pre produkt Uhlíková 100

Článok II – Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto VOP upravujú:
  • proces a podmienky objednania a poskytnutia produktu Uhlíková 100 za odplatu Spotrebiteľom prostredníctvom Webového sídla,
  • práva a povinnosti zmluvných strán, t. j. Poskytovateľa a Spotrebiteľa vyplývajúce zo Zmluvy uzatvorenej medzi týmito stranami na diaľku, ktorej predmetom je poskytnutie produktu Uhlíková 100 prostredníctvom Webového sídla,
  • odstúpenie od Zmluvy,
  • Zodpovednosť za vady a reklamácia Produktu.

Článok III – Predmet Objednávky a uzavretie Zmluvy

 1. Popis Produktu a jeho charakteristika sú uvedené na Webovom sídle.
 2. Predmetom Produktu je alokácia 1 vysadeného stromu zo strany Poskytovateľa a pridelenie uhlíkového kreditu Spotrebiteľovi, zodpovedajúceho objemu 100 kg emisií CO2, a to za jednorazovú platbu vo výške 4,90 EUR, ktorú Spotrebiteľ uhradí elektronicky, po registrácii (vytvorení užívateľského účtu) a prihlásení sa prostredníctvom QR kódu na Webovom sídle (www.uhlikova100.sk). Spotrebiteľ taktiež získava tzv. energetické a bez-emisné poradenstvo, ktoré motivuje k znižovaniu a kompenzácii emisií CO2 , dostupné po prihlásení sa na Webovom sídle.
 3. Spotrebiteľ objednáva Produkt u Poskytovateľa prostredníctvom Webového sídla podľa pokynov uvedených na Webovom sídle. Objednanie Produktu je možné len po vykonaní registrácie Spotrebiteľa na Webovom sídle a vytvorení užívateľského profilu Spotrebiteľa.
 4. Spotrebiteľ je povinný pred objednaním si produktu oboznámiť sa s týmito VOP, Informáciou o spracovaní osobných údajov a Reklamačným poriadkom.
 5. Objednávku Spotrebiteľ dokončí stlačením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby“.
 6. Odoslaním Objednávky, t. j. stlačením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby“, Spotrebiteľ zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil/bol Poskytovateľom informovaný aj o:
  • charakteristike Produktu,
  • cene, ktorú je Spotrebiteľ povinný Poskytovateľovi uhradiť.
 7. Po vytvorení Objednávky bude táto Objednávka zaregistrovaná v systéme Poskytovateľa. Poskytovateľ zašle na e-mailovú adresu Spotrebiteľa, ktorú uviedol v Objednávke, nasledovné dokumenty:
  • potvrdenie Objednávky s informáciami o Objednávke,
  • certifikáty potvrdzujúce alokovanie 1 vysadeného stromu a pridelenie uhlíkového kreditu Spotrebiteľovi,
  • znenie VOP, ktoré sú platné a účinné v čase vytvorenia Objednávky Spotrebiteľom,
  • formulár na odstúpenie od Zmluvy (objednávky), je súčasťou VOP ako Príloha č. 1,
  • Reklamačný poriadok Poskytovateľa.
 8. Doručením potvrdenia o prijatí Objednávky podľa bodu 6. tohto článku VOP spolu s ostatnými dokumentmi Spotrebiteľovi a úhradou ceny zo strany Spotrebiteľa sa Zmluva považuje za uzavretú, pričom jej predmetom je poskytnutie Produktu za Cenu, a to všetko za podmienok, ktoré sú obsiahnuté v dokumentoch podľa bodu 6. tohto článku VOP.

Článok IV – Platobné podmienky

 1. Cena Produktu v Objednávke aj na Webovom sídle je uvedená vrátane DPH. Cenu podľa Objednávky môže Spotrebiteľ uhradiť výlučne:
  1. prostredníctvom platobnej brány Tatrapay.
 2. Za úhradu Ceny si Poskytovateľ neúčtuje žiaden poplatok.
 3. Spotrebiteľ uhrádza Cenu produktu okamžite po úspešnom zadaní potrebných platobných údajov a akceptovaní platby zo strany služby CardPay, Spotrebiteľovi bude o úspešnej platbe doručená informácia na email.
 4. Úhradou sa rozumie moment pripísania Ceny na účet Poskytovateľa.

Článok V – Zánik Zmluvy

 1. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od Zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní od uzavretia Zmluvy. Lehota na odstúpenie od Zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa uzavretia Zmluvy (lehota začína plynúť nasledujúci deň po dni, kedy došlo k úhrade ceny za produkt). Lehota na odstúpenie od Zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od Zmluvy bolo odoslané Poskytovateľovi najneskôr v posledný deň lehoty.
 2. Pri uplatnení práva na odstúpenie od Zmluvy Spotrebiteľ informuje o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto Zmluvy jednoznačným vyhlásením zaslaným e-mailom na adresu zakaznickalinka@spp.sk alebo v listinnej podobe zaslaním na adresu sídla Poskytovateľa. Na tento účel je možné použiť vzorový formulár na odstúpenie od Zmluvy, ktorý je uvedený v prílohe č. 1 týchto VOP. Spotrebiteľ je povinný pri odstúpení od Zmluvy uviesť číslo účtu, na ktorý Poskytovateľ vráti Cenu, uhradenú Spotrebiteľom pri objednaní produktu.
 3. Po odstúpení od Zmluvy Poskytovateľ vráti všetky platby, ktoré Spotrebiteľ uhradil v súvislosti s uzavretím Zmluvy, najmä Cenu za Produkt. Poskytovateľ platby vráti bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od tejto Zmluvy, na účet uvedený Spotrebiteľom, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
 4. Zmluva zaniká aj odstúpením od Zmluvy zo strany Spotrebiteľa v prípade podstatného porušenia povinnosti Poskytovateľom, a to pokiaľ nedôjde k náprave ani v dodatočnej lehote 10 dní po doručení výzvy Spotrebiteľa. Zmluva v tomto prípade zaniká ku dňu doručenia jednostranného odstúpenia od Zmluvy.

Článok VI – Zodpovednosť za vady a reklamácia

 1. Poskytovateľ zodpovedá za vady Produktu v zmysle § 622 a § 623 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
 2. Poskytovateľ nezodpovedá za vady Produktu ani akékoľvek škody, ktoré sám ani v súčinnosti s inými osobami úmyselne nezavinil.
 3. Spotrebiteľ môže Produkt reklamovať spôsobom, podľa pokynov a za podmienok uvedených v Reklamačnom poriadku pre služby mimo dodávky elektriny a plynu, ktorý je zverejnený na: https://www.spp.sk/sk/Cds/AdminDownload/?filename=3092_Reklamacny_poriadok_pre_sluzby_mimo_dodavky_elektriny_a_plynu

Článok VII – Osobné údaje a ich ochrana

 1. Spotrebiteľ berie na vedomie, že Poskytovateľ spracúva osobné údaje Spotrebiteľa uvedené v Zmluve za účelom plnenia zmluvných záväzkov oboch zmluvných strán v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), resp. § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.
 2. Spotrebiteľ berie na vedomie, že na plnenie Zmluvy je nevyhnutné, aby Poskytovateľ spracúval osobné údaje Spotrebiteľa v rozsahu meno a priezvisko, kontaktná adresa, dátum narodenia, e-mailová adresa, platobné údaje (číslo debetnej karty a/alebo číslo bankového účtu), a v prípade, ak obsahujú osobné údaje, aj Spotrebiteľom zvolená prezývka zobrazovaná všetkým ďalším Spotrebiteľom po prihlásení sa na Webovom sídle a Spotrebiteľom zvolený odkaz zobrazovaný všetkým ďalším Spotrebiteľom po prihlásení sa na Webovom sídle.
 3. Spotrebiteľ potvrdzuje, že Poskytovateľ ho informoval o podrobnostiach o spracúvaní osobných údajov vrátane poučenia o právach Spotrebiteľa ako dotknutej osoby. Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov Spotrebiteľa vyžadované platnými právnymi predpismi sú dostupné na webovej stránke Poskytovateľa, v časti Ochrana súkromia a spracúvanie osobných údajov, a na ktoromkoľvek zákazníckom centre Poskytovateľa.

Článok VIII – Alternatívne riešenie sporov

 1. Pokiaľ Spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Poskytovateľ porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Poskytovateľa so žiadosťou o nápravu. Ak Poskytovateľ na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 2. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Poskytovateľom je SOI, alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na webovom sídle https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1). Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
 3. Spotrebiteľ je oprávnený použiť platformu riešenia sporov online na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorý si zvolí. Spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť Európsku platformu na riešenie sporov online, ktorá je dostupná na webovom sídle https://ec.europa.eu/info/policies/consumers_sk. Spotrebiteľ pri predkladaní podania vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.
 4. Informácie o podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov sú zverejnené na webovom sídle Poskytovateľa https://www.spp.sk/sk/Cds/AdminDownload/?filename=3318_Informacia_o_alternativnom_rieseni_sporu

Článok IX – Záverečné ustanovenia

 1. Na vzťahy neupravené Objednávkou a týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
 2. Spotrebiteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať.
 3. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 8. 8. 2022

Príloha č. 1 VOP – Poučenie o práve spotrebiteľa odstúpiť od Zmluvy a vzorový formulár na odstúpenie od Zmluvy

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., so sídlom Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, Slovenská republika, týmto v súlade s § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informuje Spotrebiteľa o tom, že má právo písomne odstúpiť od Zmluvy, a to do 14 dní odo dňa jej uzatvorenia; Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od Zmluvy aj použitím nižšie uvedeného formulára na odstúpenie od Zmluvy.

Vzorový formulár na odstúpenie od Zmluvy (vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, ak si želáte odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí produktu „Uhlíková 100“)

Komu: spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel, a.s., so sídlom Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35 815 256, zapísaná v registri: Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B

Týmto oznamujem, že odstupujem od Zmluvy o poskytnutí produktu „Uhlíková 100“:

Dátum objednania produktu „Uhlíková 100“
Číslo objednávky
Meno a priezvisko spotrebiteľa
Adresa spotrebiteľa
Podpis spotrebiteľa*
Dátum
Číslo účtu, na ktorý požaduje spotrebiteľ vrátiť cenu za produkt

* iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe